13 Mörtsjöåsen - Älmtasjön|Blekingeleden

Kategori

  • Vandring

Den sjötäta sträckningen från Mörtsjöåsen till Älmtasjön löper längs ett antal större sjöar och mindre vattendrag i ett kuperat landskap med klassisk blandskog.

Strax söder om Stora Åsjön ansluter Bastasjöleden söderifrån. Du kan ta dig till Bastasjö med kollektivtrafik, genom att ta buss från Lyckeby centrum och sedan promenera drygt en kilometer till Bastasjöstugan vid sjöns södra del. Därifrån är det knappt sju kilometers vandring till punkten där Bastasjöleden ansluter till Blekingeleden. Från knutpunkten är det 6,5 km till Älmtasjön och drygt en kilometer till Mörtsjöåsen.

Älmteryds naturreservat är en av Blekinges mest värdefulla hagmarker, en mosaik av lövdungar, fuktängar och källflöden vars betesmarker hålls öppna av betande djur. Långt in på 1900-talet var stora delar av hagmarkerna slåtterängar som slogs med lie och kreaturen släpptes inte ut på bete förrän höskörden var bärgad. I naturreservatet växer en rad olika sorters gräs och örter som inte trivs i det moderna lantbrukets välgödslade marker. Från leden är det cirka 1,5 km till reservatet.

Älmtasjön är en vacker badsjö med härliga klipphällar som är som gjorda för sköna bad i strandlinjen. Det finns både abborre, braxen, gädda och mört i sjön. Vid den södra delen av sjön finns vindskydd, toalett och eldstad.

Blekingeleden är en 26 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.

Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. www.allemansratten.se

I närheten