11 Skärsviken - Alljungen | Blekingeleden

Kategori

  • Vandring

Från Listersjöns flikiga vattenbryn i söder via Nättrabyåns dalgång till skogsbygdens gytter av sjöar i norr. Du vandrar genom ett historiskt landskap med vackra tidstypiska gårdar på åsar och höjder vars marker inte längre brukas. Det går utmärkt att bada i flera av sjöarna längs vägen eller sitta ner på en brygga och njuta av naturens skådespel.

Sänneshults naturreservat mellan sjöarna Sännen och Listersjön ligger i en av Blekinges största sammanhängande bokskogar som här och var bryts av med vackra ekbestånd. Förutom ädellövskog finns också en spontant uppkommen granskog, sumpskogar med glasbjörk och äldre bestånd av tall bredvid betesmarker och en liten slåtteräng.

Alnaryds Naturreservat består av en tjugo meter hög ås med en brant västsluttning som planar ut mot länsväg 122 längre ner i dalen. Trots att reservatet bara är 500 meter långt är åns fallhöjd hela 5 meter, bara i naturreservatet. Stora delar av åsen är bevuxen med gles tallskog och det betar får i reservatet.

Nättrabyån sträcker sig sextio kilometer från södra Småland rakt ner genom Blekinge och mynnar ut i Östersjön i Nättraby strax utanför Karlskrona. Finnamadens naturreservat i första hand på den östra sidan om åns norra kant bjuder på ett omväxlande och artrikt område med skogsklädda sluttningar och fuktiga ängar.

Blekingeleden är en 26 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.

Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. www.allemansratten.se

I närheten