10 Ronneby Brunn - Skärsviken | Blekingeleden

Kategori

  • Vandring

Med Ronneby Brunn och Brunnsparken i ryggen vandrar du norrut mot de öppna fälten runt Levalunda och Edestad innan åkermarken ersätts av skog. Från Södregöl i söder avlöser vattendragen varandra innan du kommer fram till den vackra Listersjön i norr. Rast- och lägerplatsen vid Skärsviken ligger vid sjöns södra sida.

Levalunda fornborg. Borgarberget byggdes i samband med Jesus födelse och användes i knappt tusen år. Störst betydelse hade borgen under folkvandringstiden (400-talet). Fornborgen är totalt 100 x 50 meter stor och ligger i nord-sydlig riktning och består av ett stort klippblock som får borgen att stupa brant neråt i tre väderstreck.

Naturreservatet Tallet har varit fredat från avverkning sedan 1884 och skyddades som reservat på 1960-talet. Här har skogen vuxit upp på gammal svedjemark och utvecklats naturligt utan mänsklig påverkan. Det finns gott om död ved i skogen, bland annat som torrakor, högstubbar och lågor.

Möllerydsåsen är en 3 km lång ryggformad rullstensås som sträcker sig i nordsydlig riktning och består av en isälvsavlagring som bildats i en istunnel eller i en öppen isspricka där morängrus, sand, grus och sten transporterats och blivit kvar. Åsen är numera skogsklädd och omges av åkrar, beteshagar och barrskog.

Blekingeleden är en 26 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.

Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. [www.allemansratten.se](http://www.allemansratten.se /)

I närheten